Kvalitet

För att kunna erbjuda äldreomsorg där hyresgästerna liksom anhöriga känner sig trygga och säkra, krävs att vi arbetar med kvalitet. För att uppnå detta arbetar vi systematiskt med såväl teknisk- som strukturell kvalitet, alltid med fokus på att den enskilde ska vara nöjd. Kvalitet inom omsorg innefattar många olika delar, bland annat; vårdkompetens, personalens bemötande och lokalernas utformning. Pax Omsorg ser till alla dessa delar.

Arbete enligt kvalitetshjulet

Kvalitetshjulet innefattar delarna; Planering, genomförande, uppföljning och utveckling. Genom att arbeta enligt dessa delar med arbetssätt och metoder inom respektive del och med verktyg för att mäta, följa upp och utveckla våra insatser, kan vi ständigt utveckla oss för att erbjuda den bästa omsorgen för våra hyresgäster.
Planering – varje hyresgäst har sin individuella genomförandeplan som våra insatser planeras utifrån för att möta hyresgästens önskemål och behov.
Genomförande – hyresgästernas planer, aktiviteter och måltider m.m. planeras för att passa hyresgästernas behov och önskemål. Vi dokumenterar insatserna för allas trygghet.
Uppföljning – i dialog med hyresgästerna får vi veta vad de tycker om vår omsorg, aktiviteter och insatser. En annan viktig del i uppföljningen är de årliga kund- och medarbetarundersökningar vi gör. Där ser vi konkret, i våra medarbetares- och hyresgästers anonyma svar, vad vi kan bli bättre på.
Utveckling – Genom resultat i undersökningar, internrevision samt externa granskningar tar vi fram handlingsplaner vars syfte är att ytterligare förbättra kvaliteten i det vi gör.

Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem och systematiskt ledningsarbete. Verksamheten omfattas av bestämmelser i Lex Sarah och Lex Maria om eventuella missförhållanden i verksamheten.